Hypoterm patient

Perioperativ hypotermi

Perioperativ hypotermi er når en patients kernekropstemperatur falder markant før, under eller efter operation. Det er en kendt men også undgåelig komplikation ved kirurgiske indgreb. Oftest opstår komplikationen efter frembringelse af anæstesi. I kliniske studier og blandt sundhedspersonale er det veldokumenteret, at patienten har fordel af at blive opvarmet før, under og efter operationer.

Slutresultatet for patienter, der oplever perioperativ hypotermi, er dårligere, med en øget risiko for infektioner i operationssåret, hjertekomplikationer og blødning som velkendte komplikationer. Ubehag og bekymring hos patienten samt øgede behandlingsomkostninger og forlænget hospitalsophold er andre konsekvenser forbundet med perioperativ hypotermi. Preoperativ patientopvarmning der øger kropsvarmen og reducerer temperaturfaldet under operationen samt aktiv opvarmning under operationen, har været effektivt mht. at undgå utilsigtet, perioperativ hypotermi.

Referencer

Peri-operative hypothermia is when a patient’s core body temperature drops considerably before, during or after surgery. It is a common but preventable complication of surgical procedures that most commonly appears after induction of general anesthesia. Through clinical studies and among healthcare practitioners it is well established that patients benefits from being warmed prior to, during and after surgery.
 

The outcome for patients as a result of peri-operative hypothermia is poorer, with an increase in surgical site infections, cardiac complications and bleeding as common complications. Patient’s distress and discomfort as well as increased treatment costs and prolonged hospitalisation are other consequences associated with peri-operative hypothermia. Preoperative patient warming in order to increase the body warmth and reduce the drop in temperature during surgery as well as active warming during surgery, has shown to be effective for avoiding hypothermia.

BARRIER® EasyWarm®

Effektiv, kontinuerlig patientopvarmning kan være med til at mindske risikoen...

Learn more

Klinisk studie undersøger sikkerheden og...

Et klinisk studie, der vurderer sikkerheden og effektiviteten ved BARRIER®...

Draperingsvejledning BARRIER® EasyWarm® +

Lær hvordan du anvender BARRIER EasyWarm+ aktivt selvvarmende tæppe til...