Skip to Main Content
Jeg søger efter
hidden1hidden2
Opbygning af et lukket kredsløb gennem varmegenvinding i Mikkeli

Vi har forpligtet os til løbende at reducere brugen af energiressourcer, hvilket giver miljømæssige fordele og genererer omkostningsforbedringer. I 2022 implementerede vi et varmegenindvindingssystem på vores anlæg i Mikkeli med henblik på at opbygge et lukket energikredsløb. Det skal bidrage til vores forpligtelse til at nå en nettoudledning af drivhusgasser på nul senest i 2050. Varmen hentes fra forskellige processer såsom coatinglinjen, skumlinjen og udsugningen til restaffald. Ved at erstatte brugen af eksternt brændsel til opvarmning eller køling af alle produktions- og kontorområder vil det nye varmegenindvindingssystem reducere eksternt indkøbt varme med 70 % på den finske fabrik og hjælpe med at reducere Scope 1-udledningerne med 350 ton CO2-ækvivalenter årligt.

hidden1hidden2
Medarbejder fra Thailand, der smider affald til genbrug
Mölnlyckes medarbejdere i Thailand har etableret genbrugsstationer på tværs af kontorer og produktionsområder, hvilket har resulteret i en stigning i genbrugsaffald på 16 % på begge anlæg på lidt over et år.

Handlinger, der skal minimere affald

Takket være et partnerskab med en lokal genbrugsvirksomhed gik Mölnlyckes to tjekkiske fabrikker i 2022 væk fra at smide affald på lossepladsen og over til at genbruge eller genanvende de forskellige strømme efter korrekt adskillelse.

Pap og papir genanvendes nu til nye fibre på lokale papirfabrikker, plastaffald og folier forarbejdes til nyt granulat, som derefter bruges til at producere nye folier til plastposer. Træemballage knuses til træflis og omdannes til certificeret brændstof til energiforbrug på sukkerfabrikker. Disse aktiviteter resulterede i, at mere end 95 % af alt det affald, der produceres på begge anlæg, blev genbrugt eller genanvendt i 2022.

På samme måde genvinder vores fabrikker i Malaysia råmaterialer såsom naturlig og syntetisk latex og indsamler dem i slutningen af produktionen til genanvendelse i nye produktionsprocesser i overensstemmelse med principperne for cirkulær økonomi. Det bidrager til, at 97 % af affaldet ledes bort fra lossepladser på tværs af alle handskeanlæg.

Ved at give lokale virksomheder adgang til praktiske materialer af høj kvalitet som et alternativ til nye råmaterialer fremmer vi sammen med vores partnere en cirkulær økonomi baseret på genbrug og genanvendelse.

hidden1hidden2
Vandbeholdere
Vandressourceforvaltning

Vi ser ud over traditionel vandeffektivitet og overholdelse af lovkrav. Vi vurderer løbende vandrisici og sociale påvirkninger i forbindelse med vandkilder og forsyningssikkerhed på udvalgte anlæg. Vi stræber efter at reducere påvirkningerne til et minimum ved at:

  • implementere god vedligeholdelsespraksis for maskiner og sekundære begrænsningsforanstaltninger på alle fabrikker
  • forhindre udslip af råmaterialer gennem forebyggende vedligeholdelse
  • have gode driftsprocedurer
  • uddanne medarbejdere og leverandører,
    der er involveret i håndtering af råmaterialer. 

For hvert produktionssted, der ligger i problemområder, udarbejder vi vandhandlingsplaner, der er skræddersyet til den lokale kontekst, herunder hvordan man forbedrer vandbevarelse og genbrug af vand. For eksempel har vores handskeområde sat sig som mål at opnå en lukket proces for vandsystemer på alle sine anlæg og løbende reducere vandforbruget. På vores nyåbnede operationshandskefabrik i Kulim Hi-Tech Park er der installeret en avanceret løsning til vandbehandling, som forventes at reducere vandforbruget samt forbedre anlæggets spildevandshåndtering og udledningskvaliteten.

Endelig deler alle driftsteams konstant bedste praksis for optimeret vandforbrug under rutinemæssige og ikke-rutinemæssige opgaver og uddanner og engagerer medarbejderne i vandbevarelse.

hidden1hidden2
Finger, der rører ved papkassen

Emballage

Emballage spiller en vigtig rolle, når det handler om at forlænge levetiden på Mölnlyckes løsninger og beskytte dem mod eksterne faktorer såsom skader under transport og håndtering eller forringelse forårsaget af kontaminering. Dette reducerer behovet for yderligere råvarer og ressourcer i produkterne og er med til at minimere kundernes affald.

Emballagen giver dog også nogle udfordringer. Den bruger værdifulde ressourcer i produktionen og genererer affald, når den ikke genanvendes – hvilket er et stigende fokus hos regeringer og tilsynsmyndigheder rundt om i verden.

Som en del af vores rejse mod ressourceeffektivitet har vi sat os et mål om, at mere end 95 % af emballagen skal være genanvendelig og mere end 80 % af al emballage skal være fremstillet af genanvendt forbrugs- (PCR) og/eller fornybart materiale inden 2030. Disse mål er baseret på samlet emballagevægt og 2022-produktomfang 1. I øjeblikket var 91 % af emballagematerialet genanvendeligt, og 72 % indeholdt genanvendt materiale.

Størstedelen af vores primære emballage er fremstillet af blandede plast- eller kompositmaterialer. Dette giver udfordringer med hensyn til genanvendelighed, når man tager de aktuelt tilgængelige end-of-life-infrastrukturer i betragtning. Vi er i gang med at udvikle løsninger på disse problemer. I produktsortimentet for antiseptiske midler er alle flasker og ampuller fremstillet af 100 % genanvendelig monoplast. Vi vil fortsat samarbejde med leverandører, genbrugsvirksomheder og andre partnere om at øge genanvendeligheden af primæremballage af plast inden for andre forretningsområder samt optimere deres vægt og genanvendte indhold.

 

1 Omfang, der dækker produkter, der hovedsageligt er produceret af Mölnlycke, hvoraf de fleste er kontraktfremstillede og distribuerede produkter, der ikke er omfattet af det oprindelige omfang. Omfanget øges i løbet af 2023.

Kontakt os
Mölnlycke Afslut

Bekræftelse for sundhedspersonale

Oplysningerne på den side, du er ved at gå ind på, er kun beregnet til sundhedspersonale. Når du klikker på feltet nedenfor, bekræfter du, at du er sundhedspersonale.